Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Minősítés – Az első lépések – a Gyakornok

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. április 26.

A Minősítés – Az első lépések sorozatunkban cikkenként más-más besorolású pedagógusoknak segítünk abban, hogy a 8 kompetenciának hogyan kell megjelennie a portfólió-készítés és a vizsga során.

Ezen a héten mindenképpen jelentkeznie kell a minősítésre, amit a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával tud megtenni. (A jelentkezési lapot az OH elküldte az intézményvezetőjének, tőle kérje el, 2 példányban töltse ki és az egyiket az intézményvezetője fogja eljuttatni az OH-nak).

Miután megtörtént a jelentkezése, bőven van ideje november 30-ig, hogy feltöltse a végleges portfólióját az OH által működtetett informatikai rendszerbe. Ahhoz, hogy portfóliója teljes legyen és egységes egészet alkosson, érdemes átgondolnia néhány dolgoz, mielőtt belekezd az írásába.

A portfólióírást és a minősítő vizsgát is megkönnyíti, ha már most tisztázza azt, hogy mi az a 8 kompetencia, aminek meg kell felelnie, és az Önre, vagyis a Gyakornok besorolásból Pedagógus I-be átlépve  miként, hogyan vonatkozik.

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

 • Fontos, hogy tudjon olyan feltételeket biztosítani, aminek hatására a tanulók ki tudják alakítani a gyakorlatban alkalmazható tudásukat, vagyis megtanítsa azt is, hogy miként lehet az ismereteket átültetni a mindennapokba.
 • Képes legyen az elméleti és a gyakorlati tudás integrált alkalmazására az óráin.
 • Motiváljon.
 • Differenciáljon.
 • Fejlessze a probléma-megoldási és együttműködési képességüket.
 • Olyan módszereket, szervezési formákat alkalmazzon, amik támogatják a gyerekek fejlődését, tanulását és szociális kompetenciájuk fejlődését.
 • Képes legyen mind a hagyományos, mind az IKT eszközök adekvát használatára.

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

 • Képes pedagógiai munkáját megtervezni a gyerekek igényei, képességei szerint, valamint az intézménye és annak fenntartójának célkitűzései mentén.
 • Képes a tervezés során tanmenetet, tematikus tervet, foglalkozás/tevékenységtervet készíteni.
 • Képes meghatározni a tanítandó anyagot, annak struktúráját, felépítését és kiválasztja ennek a tanításához leginkább megfelelő módszert.

3. A tanulás támogatása

 • Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet sajátosságait és ezt megfelelően alkalmazza is.
 • Képes a bizalomteljes légkör kialakítására.
 • Fejleszti a tanulói képességeket.
 • Célja az élethosszig tartó tanulás megalapozása.
 • Épít a tanulók motivációjára.
 • Képes az érdeklődés és a figyelem fenntartására.

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

 • Képes a pedagógiai gyakorlatát elemezni az elméleti tudása és a gyerekek megismerési módszereinek felhasználásával kiegészíteni.
 • Felismeri a gyerekek közti szociális, pszichológiai, kulturális különbségeket és képes ezekre építeni munkája során.

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

 • Képes olyan helyzeteket teremteni, amivel elősegíti a gyerekek elköteleződését a közösség felé.
 • Tudatosan szervezi a tanulói közösséget.
 • Segít a konfliktusok építő jellegű megoldásában.

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

 • Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai sajátosságokkal.
 • Képes adekvátan megválasztani az értékelés módszerét, formáját.
 • Értékelését egyénre szabottan, differenciáltan végzi.
 • Fejlesztő értékelést ad és betartja az értékelés etikai szabályait.

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

 • Partneri együttműködésre képest a kollégákkal, tanulókkal és a szülőkkel.
 • Felismeri és értelmezi a kommunikációs nehézségeket és képes e téren önmagát fejleszteni.
 • Képes a szakirodalom értelmezésére.
 • Tájékozott az információs források, szervezetek felől.

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 • Képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását.
 • Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását.
 • Jól tájékozódik a szakirodalomban és ennek tapasztalatait képes beépíteni mindennapi munkájába.
 • Képes egyszerűbb kutatási módszerek alkalmazására.

Mielőtt tehát elkezdené a portfólióját készíteni, vagy a minősítésre készülni, érdemes ezek a pontok mentén végiggondolni azt, hogy miként tudja ezt bemutatni.

A Neteducatio ebben is segítségére van: felkészítő anyagunkkal lépésről lépésre segítjük a portfólió elemeinek, megírásában, kifejezetten arra figyelve, hogy támogassuk munkáját abban, hogy melyik kompetenciát hogyan, miként tudja megmutatni az adott egységben.

Müller Andrea


ikonOlvasószoba

Hogyan jelentkezzen a minősítési eljárásra?

Mostanában biztosan az Ön intézménye is a minősítésre jelentkezéstől hangos. Kinek, mikor, milyen feltételekkel kell jelentkeznie, mik a fontos dátumok… De azt vajon tudja, hogy mi a módja a jelent...

Tovább olvasom »

Minősítési tervbe kerülésre várva

Idén kerül be a minősítési tervbe és portfóliót kell írnia? Mit tehet addig, míg arra vár, hogy kiértesítsék a minősítési tervbe való bekerülésről?

Tovább olvasom »

10 dolog, amit minden kezdő tanárnak tudnia kell!

Jótanácsok, értékes gondolatok pályakezdő pedagógusoknak

Tovább olvasom »