Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

ÁSZF

 

Bankszámlaszámunk megváltozott:

                                                                                           K&H Bank 10409015-50526956-76751000

 

Általános szerződési feltételek

Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A neteducatio.hu weboldal internetes távoktatási tananyagainak igénybevételéhez

Az internetes távoktatási tananyagaink kizárólag internetes környezetben érhetők el. A tananyag tartalmakat és egyéb képzési funkciókat a neteducatio.hu internetes weboldalon, a képzés meghirdetett ideje alatt, a nap 24 órájában biztosítja regisztrációt követően, megfelelő jogosultság birtokában. A neteducatio.hu oldal eléréséhez és az oldalon elérhető távoktatási oktató anyagok használatához szükséges műszaki feltételeket a felhasználónak – hallgatónak – kell biztosítania.  

Regisztráció: Online távoktatási képzéseinkre a Regisztráció menüben kialakított űrlap kötelező mezőinek kitöltése után tud jelentkezni. A regisztrációs felület kitöltése után Ön egy aktiváló üzenetet kap a megadott e-mail címre. A levélben leírtak szerint az aktiváló linkre kattintással érvényesítheti regisztrációját. A kiválasztott távoktatási anyagot a sikeres regisztrációt követően az oldalra – felhasználónévvel és jelszóval – történő belépés után lehet megvásárolni.  

Belépés regisztrált felhasználóknak A sikeres regisztráció után lépjen be a neteducatio.hu oldalra felhasználóneve és jelszava segítségével a Bejelentkezés menüpontban.  

A tanfolyam kiválasztása: Bejelentkezés után válassza ki azt a képzést, melyre jelentkezni kíván a Továbbképzések menüpontban.  

Fizetési módok és számlázás:

Fizetés átutalással: átutalásos fizetési mód választása esetében (kizárólag képzés esetén) rendszerünk nyomtatható Elektronikus számlát  készít, melyen az átutaláshoz szükséges minden adatot feltüntetünk. Amint az összeg megérkezik a számlánkra, az utalást adminisztráljuk, és e-mailben küldünk hozzáférést  a tananyaghoz. Amennyiben az Elektronikus számlát a költségviselő nem fogadja el, telefonon vagy írásban történő kérelem alapján Papír alapú számlára módosítjuk.

Lehetőség van továbbá a bankkártyás fizetési mód kiválasztására, az OTP bank biztonságos fizetési felületén keresztül. (Azonban nem csak OTP kártyát fogadunk el.) 

Tudomásul veszem, hogy a Neteducatio Kft.  (1118 Budapest, Ugron Gábor u. 88. fszt. 2.) adatkezelő által a neteducatio.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mailcím, rendelés dátuma és összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Hozzáférés a tananyaghoz: A neteducatio.hu oldalon a Tanulói felület menüpontra kattintva be tud lépni felhasználó nevével és jelszavával a tananyagok tárolására kialakított oldalra. Ezen az oldalon belül a felső Taneszköz tároló menüben találja a Kurzusok mappát. Erre kattintva a hozzáférhető tananyagok megjelennek és megkezdheti a képzést.  

Számlázási cím megadása: A számlázási adatoknál a jelentkezőnek pontosan meg kell adnia a költségviselő adatait, amely lehet Ő maga, illetve intézmény, vállalkozás stb. is.

A számlázási adatoknál a jelentkezőnek lehetősége van megosztott számlát kérnie, amennyiben egyéb költségviselő (pl.: munkáltató, vállalkozás, intézmény) finanszírozza a képzés összegének egy részét. Ebben az esetben a számlán feltüntetni kívánt adatokat a tanfolyam kiválasztása során a Számlázási cím űrlap mezők kitöltésével adhatja meg. A számlázási adatoknál beállíthatja a két számla fizetésének arányát (pl.: 20-80% megosztásban).

Hozzáférési egyéb feltételek: A megvásárolt távoktatási tananyagok egy tanuló képzésére használhatók fel. Amennyiben egy felhasználói hozzáféréssel párhuzamos bejelentkezés történik, a rendszer észlelés esetén automatikusan kizárja a felhasználót. A digitális tananyagok, illetve azok részei a neteducatio.hu írásbeli hozzájárulása nélkül egyéb célokra nem használhatóak fel.  

A távoktatási tananyagok hozzáférési időtartama: A megvásárolt távoktatási tananyagokra a képzés leírásában feltüntetett hozzáférési időtartamig (90 nap) biztosítunk hozzáférést, mely kérvény benyújtásával egyszer díjmentesen hosszabbítható, mely időtartalma 30 naptári nap. További hosszabbításra is van lehetőség, melyet a képzésszervező díj ellenében biztosít a képzésben résztvevőnek, amíg él az adott képzés akkreditációja. Aktuális díjáról a weboldalon tájékozódhat.

A neteducatio.hu weboldalon történő termék megrendeléséhez:  

A NETEDUCATIO Kft. által a termékértékesítés körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek  

I. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

I.1. Jelen blankettaszerződés a Neteducatio  Kft., valamint az általa előállított és Magyarország területén forgalmazott  termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.  

I.2. Az ÁSZF 2014. június 13-án 00:00 órai kezdettel határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.            

II. Értelmező rendelkezések

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

 1. Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF klauzulák szerves részeit képezik.
 2. Eladó: Neteducatio Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 88. fszt. 2., képviseli: Pap Sára ügyvezető igazgató
 3. Neteducatio honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.neteducatio.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal).
 4. Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése.
 5. Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása.
 6. Termék: az Eladó részéről előállított, a  honlapon adásvételre felkínált árucikk.
 7. Vételár: a Vevő által megvásárolt késztermék, valamint az áru csomagolásának és kiszállításának az egyedi adásvételi szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó ellenértéke.
 8. Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerinti – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a honlap igénybevételével online megvásárolja.

III. Kisegítő szabályok

III.1. E blankettaszerződésben meghatározott bármilyen határidő számítása – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

III.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó levelezési fióktelepére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük.

III.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a II.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tehet eleget.

III.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tizedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

III.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

III.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

III.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezet eredményre, a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).  

IV. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

 Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

IV.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a neteducatio.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a honlap nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az Eladó a termékrendelés során megjelölt adataival regisztrálja a Vevőt, és erről  értesíti őt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a Vevő a  honlap nyitóoldalán található ”Bejelentkezés” részlegen a ”Belépés” gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott felhasználói felületre.

IV.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, enélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.  

IV.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági/a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület a rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően az Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.

IV.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a  honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.  

A termékek kiválasztása

 IV.6. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára már nem változtathatja meg.

A vásárlás (a termékrendelés)

IV.7. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ”Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

IV.8. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ”Vásárlás, jelentkezés” gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével / a törzsvásárlói kedvezmények érvényesítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.  

IV.9. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

IV.10. A megrendeléssel a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termékátvételi kötelezettséget is keletkeztet. Téves utalás, túlfizetés esetén a visszautalásról gondoskodunk levonva a keletkező transzferdíjakat, így minden esetben 300 Ft-tal kevesebb összeg kerül visszautalásra, különbözet, téves utalás visszaküldése esetén.    

V. A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

V.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre.  

V.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján. A megadott árak Magyarország területére érvényesek.  

A vételár teljesítésének módjai

V.3. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Az előreutalásos vásárlás

V.4. Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó számlájára. (képzés esetében érhető el) A szükséges adatokat a visszaigazolásban találja meg.  

V.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.  

A domborítottan nyomott bankkártyával való fizetés

V.6. Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ”Pénztárból” átirányításra kerül a OTP Bank biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése.

V.7. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

V.8. Az Eladó pénzintézete a vételár teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

 1. MasterCard
 2. MasterCard Electronic
 3. Maestro
 4. Visa
 5. Visa Electron

V.9. Tudomásul veszem, hogy a Neteducatio Kft.  (1118 Budapest, Ugron Gábor u. 88. fszt. 2.) adatkezelő által a neteducatio.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mailcím, rendelés dátuma és összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Az utánvétes vásárlás

V.9. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben. Át nem vett termék esetén a postaköltség teljes egészében a vásárlót terheli, kiszámlázásra kerül (1970 Ft)  

VI. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

VI.1. A megvásárolt termék kiszállítása a GLS futárszolgálat útján valósul meg. A Vevő hozzájárul, hogy adatait (a sikeres kézbesítés érdekében) Eladó átadja a futárszolgálatnak.

VI.2. A csomag feladásának tényéről az Eladó a Vevőt értesíti. A GLS futárszolgálat küld e-mailt, illetve a megadott mobilszámra sms értesítést is. A megrendeléstől a csomag kiszállításáig akár 5-6 munkanap is eltelhet. A Vevő ezt tudomásul veszi rendelésekor.

VI.3. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.  

VI.4. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a  honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, hiányos. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

VI.5. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

VI.6. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a honlapon – a Kapcsolat menüpont alatt – található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez, vagy a bírósághoz fordulhat.  

7. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a honlap lábjegyzeti részén értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

VII.3. Az egyedi adásvételi szerződés megszűnik az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével. VII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

VII.5. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a megrendelés követően 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó levelezési fióktelepére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát (amennyiben az kiszállításra került). A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést megszünteti, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

VII.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. 

VII.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

VII.8. A Vevőt nem illeti meg a VII.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.  Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (pl. felkészítő egység, online képzés) esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapott írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig lehet visszamondani azt. amennyiben a tanulói kódot már átvette, visszamondás nem lehetséges, de más személyre átruházható. Esemény / konferencia esetén a lemondás nem  lehetséges, de a jegy vagy részvételi lehetőség átruházható.

VII.9. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni,

 1. amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [IV.10. pont];
 2. az átutalás késedelme [V.6. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
 3. ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [VI.1. pont]. 

VII.10. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a Neteducatio által értékesített rendezvényre (pl. konferencia, szakmai nap stb.) szóló jegyekre nem vonatkozik az elállás joga, de azok átruházhatóak.

VII.11. A megrendelés egyúttal szerződéskötésnek minősül. Lemondani kizárólag írásban lehet. 14 napon túli lemondás esetén a szolgáltatást megrendelőt 5.000,- Ft regisztrációs-adminisztrációs díj terheli, kivéve akkreditált képzés esetén: ebben az esetben 2017. július 1-jétől 15.000,- Ft regisztrációs díjat számítunk fel 14 napon túli elállás esetében.

Tájékoztató az online rendelésekkel kapcsolatos tudnivalókról

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a feltüntetett szállítási és fizetési feltételek csak magyarországi szállítási cím esetén érvényesek. Amennyiben külföldi címre szeretne szállíttatni, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd Kapcsolat menüpont)!  

A megrendelt terméke(ke)t a GLS szolgáltatóval juttatjuk el Önhöz. A csomagban a rendeléskor kiállított elektronikus számla nyomtatott változatát is mellékeljük. A számlán a termékek tételesen szerepelnek, és külön tételként feltüntetjük rajta a szállítási költséget is. Amennyiben a szállítási költséget külön számlára kéri, rendelésnél jelezze.

 

Képzési szerződés

Mely létrejön a Neteducatio Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor u. 88. fszt. 2.., adószám: 23957154-2-43, Cégjegyzékszám: 01-06-759253, mint a www.neteducatio.hu üzemeltetője, képző intézmény továbbiakban (neteducatio.hu) és a képzést igénybe vevő, továbbiakban mint (hallgató) között, az alábbi feltételekkel: 

 1. Hallgató kijelenti, hogy rendelkezik olyan tudásszinttel, amely a választott tanfolyam elsajátításához szükséges.
 1. neteducatio.hu kötelezettségei:

2.1 A résztvevő által megjelölt tanfolyamhoz a tandíj befizetésekor, illetve annak megérkezésétől számítva a képzés leírásában foglalt hozzáférési időtartamig hozzáférést biztosít.

2.2 Biztosítja a tanfolyam leírásánál megjelölt segédanyagokat.

2.3 Számlát állít ki a befizetett tandíjról.

2.4 A tanfolyam elvégzése után tanúsítványt vagy tanúsítvánnyal egyenértékű igazolást állít ki, melyet postai úton juttat el résztvevőnek.  

Hallgató tudomásul veszi, hogy közte és a neteducatio.hu közötti, a neteducatio.hu távoktatási rendszerén belül történt üzenetváltások archiválásra kerülnek. A tanfolyam fejezetei, amennyiben ez a tanfolyam leírásában fel van tüntetve, a hallgató haladásának megfelelően egymás után elérhetőek.

Számonkérés és a következő fejezetre továbblépés módja

A tanfolyam leírásában feltüntetésre került, hogy a tanfolyam több tanulási egységből áll, melynek végén elméleti (teszt) és gyakorlati ellenőrző feladatok (beküldendő feladat) találhatóak. Az elvégzendő feladatról az adott tanulási egység mindig tartalmaz leírást. A hallgató a neteducatio.hu távoktatási rendszerén belül, a számonkérésre kialakított felületen keresztül oldja meg a tesztet. Gyakorlati, beküldendő feladat esetén a hallgató a tananyagban megadott konzulensi e-mail címre küldi a feladatokat, amelyről szöveges értékelést kap. Amennyiben a hallgató nem végzi el sikeresen a számonkérésre kialakított felületen a feladatok megoldását, úgy a neteducatio.hu nem köteles a tanfolyam lezárása után tanúsítványt/tanúsítvánnyal egyenértékű igazolást kiállítani.  

Hallgató kötelezettségei: A tandíj teljes összegét a választott fizetési feltétel szerint megfizeti. A regisztrációs adatlapot valós adatokkal tölti ki.  

A neteducatio.hu garantálja, hogy a hallgató regisztrációs adatait harmadik félnek nem adja ki, ezen adatokat kizárólag saját statisztikai és marketing céljaira használja.

Visszamondási feltételek

Amennyiben a neteducatio.hu szerződéses kötelezettségeinek bizonyítottan nem tesz eleget, úgy a hallgató számára a még nem teljesített tanfolyami rész arányának megfelelő tandíjat köteles visszafizetni. Amennyiben a tanfolyamot a hallgató mondja le a befizetés után, akkor a tandíj nem kerül visszafizetésre. Amennyiben a hallgató a tanfolyam meghirdetett időtartama alatt nem mutat semmilyen aktivitást, a neteducatio.hu kötelezettségei vele szemben megszűnnek (lsd még elállási jog c. rész). 

A neteducatio.hu távoktatási tanfolyamai kizárólag internetes környezetben zajlanak, személyes konzultációra nincs lehetőség. Ez alól kivételt képez, ha a tanfolyam leírása ettől eltérően rendelkezik.

A tananyagok a neteducatio.hu tulajdonát képezik, azok bárminemű másolása, sokszorosítása TILOS! Minden tananyag szigorúan és kizárólag csak személyesen használható, a tananyag, illetve az ahhoz hozzáférést biztosító adatok nem ruházhatóak át.

Hallgató kijelenti, hogy a neteducatio.hu távoktatási rendszeréről elegendő tájékoztatást kapott, annak működését, feltételeit megértette.

Jelen szerződést a Hallgató a jelentkezésével együtt és egyidejűleg elfogadja, amennyiben az az interneten keresztül történik, úgy az a vonatkozó rész kipipálásával megvalósul, amennyiben bármely más úton (személyesen, telefonon, egyéb módon,) úgy a jelentkezéssel együtt az ÁSZF automatikusan érvénybe lép.

 Jótállás, szavatosság, reklamációk kezelése

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben  foglaltak az irányadóak. A reklamáció intézése írásban, illetve telefonon történik, az info@neteducatio.hu e-mail-címen, valamint a Neteducatio Kft. székhelyén működő ügyfélszolgálaton személyesen vagy telefonon munkanapokon. Telefonszám: 06 30 954-6767. A beérkező reklamációkat legkésőbb 15 napon belül megválaszoljuk. A webshop a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A webshopnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Jogorvoslat lehetősége

Bízunk abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitákat tárgyalásos úton tudjuk rendezni. Az esetleges vita esetén azonban a következő jogi lehetőségei vannak:

a) Az Ön lakóhelye szerint területileg illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

b) Felügyeleti szervünkhöz, a kérdéses üzlet szerint területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat. 

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a kormányhivatalok szervezetében működő szakigazgatási szerv, amely fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon jár el. Szakmai irányításukat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal látja el.

A fogyasztók 2017. január 1-jétől panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

A járási (kerületi) kormányhivatalok elérhetőségei a www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon, illetve a http://jarasinfo.gov.hu oldalon találhatók.

 

Budapest, 2022. október 9.