Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Itt a módosított ONAP!

Írta: Neteducatio Dátum: 2018. július 30.

A Magyar Közlöny 2018. július 25-én megjelent számában informál minket az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásairól. Az alábbiakban a változásokat soroljuk fel:

 

III. „AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladatai” alatt az alábbi pontok szerepeltek:

  • az egészséges életmód alakítása,
  • az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés,
  • az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

A változás a második pontban következett be, a módosítás után így hangzik: „az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés”.

Az egészséges életmódra nevelés bekezdésben „az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása” mondat bővült ki a következőre:

„az  egészséges életmód, a  testápolás, a  tisztálkodás, az  étkezés, különösen a  magas cukortartalmú ételek és italok, a  magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a  zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a  fogmosás, az  öltözködés, a  pihenés, a  betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása”

Szintén kibővült „Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés” című bekezdés 3-as pontja, belekerült a nemzeti identitástudat, a  keresztény kulturális értékek, illetve a családhoz való kötődés.

„Az  óvoda a  gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a  gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a  nemzeti identitástudat, a  keresztény kulturális értékek, a  hazaszeretet, a  szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.”

„Az óvodai élet megszervezésének elvei” cím alatti „Az óvoda kapcsolatai” alcímben megjelent a 4. pont: „A  Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az  óvoda a  külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn.”

„Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai” cím alatt, a „Verselés, mesélés” alcímben két változás is történt:

  • A 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép: „2. A  magyar gyermekköltészet, a  népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a  mindennapos mondókázásra, verselésre. A  mese a  gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.”
  • A 7 pontot pedig az alábbi váltja: „„7. Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.”

A „Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka területén is van változás a jogszabályban, az 1. pont helyére kerül: „1. A  rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a  kézi munka mint az  ábrázolás különböző fajtái, továbbá a  műalkotásokkal, a  népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a  gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.”

A változás utolsó pontja a „A külső világ tevékeny megismerése” című részben történt: „2. A  gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a  környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a  szülőföld, az  ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.”

 

A rendelkezések ez év szeptember 1-én lépnek hatályba.

 

A teljes dokumentum IDE KATTINTVA olvasható.

 

Forrás: Magyar Közlöny, 2018.július 25. 118. szám


ikonOlvasószoba

Óvodai csoportnapló

  INGYENES CSOPORTNAPLÓ MINTA

Tovább olvasom »

Meselevelek alkalmazása az óvodai nevelésben – avagy Hópihe utazása a Föld körül

Egy lelkes óvodapedagógus kolléga, Szakra Bernadett beszámolóját olvashatjuk Hópihe utazásai a Föld körül című kiadványunkról. Reméljük, sok pedagógus követi őt, s egyre többen kezdik alkalmazni a ...

Tovább olvasom »

Szabadtéri játékok IV. rész – Barkácsolás az árnyékban

Sok óvodában, iskolában nyáron sem áll meg az élet. A gyerekek sokszor egész nap az udvaron játszanak, ám pedagógusként oda kell figyelnünk arra, hogy a déli órákat ne a tűző napon töltsék. Ehhez n...

Tovább olvasom »