Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvodavezető – Székesfehérvár

A Kicsi Kincsem Nonprofit Kft. fenntartásában lévő székesfehérvári Kicsi Kincsem Óvoda a ‘Közalkalmazottak jogállásáról szóló’ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Óvodavezető (magasabb vezető) és óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő / részmunkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Kicsi Kincsem Óvoda Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rába u 32/b A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése, csoportos óvodapedagógus munka végzése megegyezés szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ‘Közalkalmazottak jogállásáról szóló’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Főiskola, óvodapedagógus – közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga szakképesítés , • Óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, • Pedagógus szakvizsga • Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség • Büntetlen előélet • Vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Szakmai önéletrajz • A végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul •

Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. 06.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 03.15.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Kicsi Kincsem Óvoda címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rába u 32/b.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető pályázat (részmunkaidő) vagy óvodavezető és óvodapedagógus (teljes munkaidő) • elektronikusan a kicsikincsem2010@gmail.com email címre megküldve

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.