Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvodapedagógus tagóvodavezetői megbízással – Budapest, XXII. kerület

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot ír ki

tagóvoda-vezetői megbízással

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre 1 évre szóló tagóvoda-vezetői megbízással. Az 1 év letelte után lehetőség van további 5 év határozott idejű tagóvoda-vezetői megbízatásra.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/24 óra)

Munkavégzés helye: Leányka tagóvoda (1221 Budapest, Leányka u. 40.)

Ellátandó feladatok:

• Alkalmazotti közösség irányítása, a tagóvodában folyó munkaügyi és gazdálkodási feladatok ellátása, a XXII. kerületi Egyesített Óvoda sajátosságainak figyelembe vételével.

• Pedagógiai munka irányítása, a tagóvodában folyó tanügyigazgatási feladatok ellátása.

• az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,

• tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,

• kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,

• ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket. Pályázati feltételek:

• felsőoktatásban szerzett óvodapedagógusi végzettség

• cselekvőképesség

• büntetlen előélet

• a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés Elvárt kompetenciák:

• magas fokú problémamegoldó képesség,

• együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,

• magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,

• lelkiismeretesség, empátia, tolerancia, A pályázatnak tartalmaznia kell:

• részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

• iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  vezetői óvodapedagógusi végzettség.

Jogállás, illetmény és juttatások:

• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók.

• A tagóvoda-vezető munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján havi bruttó 20.000.-Ft önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül, a tagóvoda-vezetői pótlékon felül.

• Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. július 20. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2019.08.01.-től tölthető be. A pályázatokat 2019. július 13. -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „tagóvoda-vezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.